Chủ nhật - 22/05/2022
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Online: 6
Số lượng truy cập
Web Counter
GIỚI THIỆU

 I. Chức năng

  Phòng Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và qui định NCKH thống nhất trong toàn trường theo quy định.

II. Nhiệm vụ

  1. Quản lý, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

   -Tư vấn cho thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học cho năm học, cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực.

   -Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị mới và phương thức mới phục vụ cho đào tạo và giảng dạy.

   -Tiếp nhận, tổ chức và quản lý việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học trong toàn trường cho cán bộ, công chức viên chức và sinh viên. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị bộ phận trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ, và nội dung nghiên cứu.

   - Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và qui định NCKH thống nhất trong toàn trường, sơ kết, tổng kết định kỳ báo cáo hoạt động NCKH của trường lên cấp trên

   - Tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học cấp trường. Tổ chức thông tin khoa học trong và ngoài trường, các Hội nghị khoa học của trường. Phối hợp với các phòng, khoa và các đoàn thể có liên quan tổ chức công tác nghiên cứu khoa học tham gia các cấp Bộ, Ngành, Sở,…

   - Xuất bản tập san, ấn phẩm khoa học, đăng tải kết quả trên website của trường các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức viên chức, sinh viên trong toàn trường.

   - Phối hợp với các Khoa, Phòng có liên quan dự trù kinh phí, tìm nguồn trang bị bổ sung và tổ chức tốt việc sử dụng kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

   - Đề xuất và tổ chưc xét duyệt khen thưởng các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ ở các cấp theo quy định.

   - Lưu trữ các tư liệu khoa học và những minh họa phục vụ giảng dạy.

   - Tổ chức các lớp học nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và các đối tác có nhu cầu. Tham gia công tác đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hiện các tiểu luận tốt nghiệp.

  2. Tham gia bình xét khen thưởng, kỷ luật theo các quy định của Nhà nước và của nhà trường

  3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Nhân sự

   - 1 Trưởng phòng phụ trách chung và đặc trách công tác nghiên cứu khoa học hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước.

   - 1 Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng quản lý công tác khoa học công nghệ trong trường.

   - 1 Chuyên viên về công tác nghiên cứu khoa học

   - 1 Chuyên viên về công tác tổ chức Hội thảo, tập huấn, tập san và đăng bài trang Website của trường.

 IV. Trưởng phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng phòng và từng thành viên trong phòng. Mỗi thành viên trong phòng xây dựng bảng mô tả chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cá nhân, quy trình giải quyết công việc do mình phụ trách.

 V. Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong các chức năng, nhiệm vụ được giao do Hiệu trưởng ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động thực hiện nhiệm vụ của phòng./.


TUYỂN SINH 2022-2023
TẠI SAO CÁC BẠN NÊN CHỌN HỌC

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ