Thứ ba - 07/12/2021
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Online: 8
Số lượng truy cập
Web Counter
GIỚI THIỆU

I.GIỚI THIỆU CHUNG

  Phòng chính trị & công tác học sinh, sinh viên được thành lập năm 2014 trên cơ sở tách từ phòng Tổ chức Cán bộ và Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Chính trị & Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên;

  Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường. Thực hiện chế độ chính sách, học bổng-học phí, khen thưởng-kỷ luật học sinh, sinh viên; tư vấn học sinh, sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, ...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ;

  Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

  Cơ cấu tổ chức của phòng:

  - 01 Trưởng phòng.

  - 01 Phó Trưởng phòng.

  - 03 chuyên viên.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

  II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

  Phòng Chính trị & Công tác HSSV (CT & CTHSSV) là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác Quản lý rèn luyện của học sinh sinh viên từ khi nhập trường đến khi ra trường; Các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên.

  III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

  1. Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo, phòng Hành chính - Quản trị, Đoàn TN CSHCM tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh sinh viên mới nhập học;

  2. Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng chức năng giải quyết các thủ tục nhập học của học sinh sinh viên;

  3. Quản lý sinh viên trong toàn khóa học gồm các khâu:

  • Tổ chức cho học sinh sinh viên đăng ký nhập học. Cung cấp kịp thời danh sách học sinh sinh viên đăng ký nhập học cho phòng Kế hoạch – Tài chính (thu học phí), phòng Đào tạo.

  • Chủ trì biên soạn và xuất bản sổ tay sinh viên của Trường .

  • Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của học sinh sinh viên để đề xuất các biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh sinh viên;

  • Tổ chức cho học sinh sinh viên sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khoá học, triển khai cho học sinh sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương mới của nhà trường, của ngành;

  • Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội của học sinh sinh viên;

  • Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh sinh viên theo các chuyên đề: Đạo đức, Pháp luật, Văn hoá nghệ thuật, Môi trường, Dân số, Phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS…. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường;

  • Chủ trì việc triển khai thực hiện “ Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên” Phối hợp với các khoa để tổng kết kết quả đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo học kỳ, năm học;

  • Lập danh sách học sinh sinh viên theo lớp, Làm và cấp thẻ học sinh sinh viên; Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên từ khi nhập học đến khi ra trường. Thường xuyên cập nhật hồ sơ học sinh sinh viên trong suốt khoá học;

  • Phối hợp với phòng đào tạo để phân loại học sinh sinh viên về kết quả học tập và rèn luyện theo từng năm học. Giải quyết cho học sinh sinh viên được nghỉ học và thu nhận học sinh sinh viên vào học lại theo đúng quy chế;

  • Tham gia hội đồng xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước, của Bộ đối với học sinh sinh viên. Tiếp nhận và xem xét mọi đơn từ, khiếu nại liên quan đến học sinh sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo với Ban Giám hiệu để giải quyết;

  • Chủ trì giới thiệu học sinh sinh viên với các cơ quan, các tổ chức tài trợ để xét cấp thưởng, học bổng cho học sinh sinh viên. Giải quyết các thủ tục cho học sinh sinh viên vay tiền từ quỹ tín dụng đào tạo. Theo dõi quá trình thực hiện cam kết của học sinh sinh viên với ngân hàng;

  • Chuẩn bị nội dung các tài liệu về tình hình học sinh sinh viên cho các cuộc họp giao ban học sinh sinh viên hàng tháng.

  • Lập báo cáo thường xuyên và định kỳ về tình hình học sinh sinh viên;

  • Tổng hợp danh sách học sinh sinh viên theo từng học kỳ có biến động như : Bị kỷ luật, nghiện hút ma tuý, đi học nước ngoài;…

  • Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học sinh sinh viên cuối năm học, cuối khoá. Soạn thảo các quyết định xử lý kết quả học tập của học sinh sinh viên;

  • Giải quyết mọi thủ tục giấy tờ hành chính cho học sinh sinh viên ra trường. Tổng hợp danh sách học sinh sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã hết niên hạn học ở trường và ra các quyết định xoá tên, trả về địa phương. Chủ trì việc giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp với các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động.

  IV. TỔ CHỨC CỦA PHÒNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM :

  1. Phòng Chính trị & Công tác HSSV có 01 Trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.

  Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu.

  Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi trưởng phòng vắng mặt ủy quyền cho phó trưởng phòng phụ trách công việc chung của phòng.

  2. Trưởng phòng Chính trị & Công tác HSSV có trách nhiệm xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của phòng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, từng viên chức và người lao động trên cơ sở biên chế được giao, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên thuộc phòng, đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của phòng. Có trách nhiệm điều hành trực tiếp các viên chức, người lao động và các bộ phận trong phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng./.


HỌC PHÍ
TỜ KHAI THÔNG TIN BHXH,BHYT
TẠI SAO CÁC BẠN NÊN CHỌN HỌC

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ