filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Tài chính - Kế toán
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

  I. Vị trí và chức năng

  Phòng Tài chính - Kế toán là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo quy định của Nhà nước; Theo dõi, giám sát hoạt động tài chính trung tâm.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển nhà trường;

 Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán hàng năm các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của nhà trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán hiện hành;

 Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của học sinh, sinh viên; các khoản thu nộp theo các hợp đồng với Nhà trường và từ các hoạt động có thu, chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu làm tăng nguồn thu hợp pháp cho trường;

 Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các nguồn thu hợp pháp của trường;

 Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho công chức, viên chức và người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh sinh viên và các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường đúng theo quy định hiện hành;

 Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường;

 Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về họat động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

 Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bổ sung kinh phí phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

 Phối hợp với các đơn vị hướng dẫn việc quản lý tài sản, vật tư, tiến hành kiểm kê theo quy định;

 Theo dõi, giám sát hoạt động tài chính trung tâm;

 Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;

 Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công./.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ