Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

1. Vị trí và chức năng

          Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác Khảo thí và Bảo đảm chất lượng của Nhà trường theo các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ Khảo thí

 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, thi kết thúc học phần theo đúng các quy chế và quy định ;
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi học phần, thi tốt nghiệp và tuyển sinh các hệ đào tạo trong trường;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo đổi mới công tác thi, kiểm tra (ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, vào điểm thi) theo đúng quy chế;
 • Tổ chức chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi;
 • Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi của cán bộ chấm thi; tổ chức chấm thi phúc khảo cho các bài thi học phần, tốt nghiệp và tuyển sinh khi học sinh, sinh viên có đơn đề nghị;
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên học sinh theo đúng quy chế;
 • Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác thi và kiểm tra;
 • Xây dựng chiến lược đổi mới công tác thi và kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
 • Kết hợp với phòng Đào tạo tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra.
 • Xây dựng kế hoạch về công tác khảo thí của Trường theo năm học.

2.2. Nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;
 • Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác kiểm định chất lượng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội , xây dựng văn hóa, chất lượng giáo dục đào tạo cho giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên.
 • Thực hiện các nội dung về kiểm định giáo dục đã được nêu trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng của Trường Cao đẳng theo lộ trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ;
 • Phối hợp các Khoa/Phòng liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học sinh, sinh viên;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa/Phòng tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của các bộ phận trong nhà trường;
 • Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng Trường Cao đẳng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ;
 • Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên trong trường về hoạt động kiểm định chất lượng; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các Khoa, Phòng… thuộc trường;
 • Tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng;
 • Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra, phục vụ các công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ