filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Tổ chức cán bộ
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

  1. Giới thiệu

  Hiện tại, phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-CĐYT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

  Từ những năm đầu thành lập trường, phòng mang tên Phòng Tổ chức - Tuyển sinh, sau đó chuyển chức năng tuyển sinh sang phòng Đào tạo, sát nhập chức năng Tổ chức cán bộ cùng với bộ phận Hành chánh thành lập Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chánh.

  Đến năm 2007, Trường được nâng cấp từ Trường Trung học Y tế Cần Thơ thành Trường Cao đẳng, Phòng có tên gọi là Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý học sinh sinh viên. Từ đó đến nay phòng đã qua 6 lần sáp nhập, chia tách, đổi tên:

  - Năm 2009 phòng được thành lập với tên gọi là Tổ chức cán bộ - Thanh tra và Công tác sinh viên học sinh;

  - Năm 2010 phòng tách nhiệm vụ Thanh tra đổi lại thành phòng Tổ chức cán bộ và Công tác sinh viên học sinh;

  - Năm 2014 phòng tiếp tục tách nhiệm vụ Công tác sinh viên học sinh đổi lại thành phòng Tổ chức cán bộ;

  - Năm 2016 phòng nhận thêm 2 nhiệm vụ mới là công tác Thanh tra và Pháp chế, phòng được thành lập lại với tên phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra - Pháp chế cho đến nay.

  - Năm 2022 đổi lại thành phòng Tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ - Thanh tra.

  - Đến ngày 30/01/2024 phòng Tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ - Thanh tra - Pháp chế cho đến nay.

  2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

  Cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng và 04 viên chức. Trong đó có 03 nữ.

  Phân ra về trình độ và chức danh nghề nghiệp như sau:

  - Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ và 03 đại học.

  - Chức danh nghề nghiệp: 04 chuyên viên và 01 giảng viên (kiêm nhiệm).

  3. Chức năng và nhiệm vụ

  a. Chức năng

  Phòng Tổ chức cán bộ là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động; tham mưu công tác xây dựng kế hoạch chung của Trường; tham mưu về công tác thanh tra nội bộ của Trường; tham mưu công tác Pháp chế và một số công tác khác

  b. Nhiệm vụ

  * Công tác tổ chức

  Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường; các đơn vị thuộc Trường và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị theo mục tiêu phát triển của Trường;

  Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, quy chế thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  * Công tác cán bộ

  Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động, sử dụng, điều động cán bộ, viên chức theo yêu cầu;

  Là thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng, lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật viên chức;

  Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

  Thực hiện các thủ tục cho công chức, viên chức và người lao động của Trường đi công tác, du lịch nước ngoài theo quy định.

  Quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ; thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định; xác nhận giấy tờ cho cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ đang quản lý tại phòng;

  Phối hợp với phòng Bảo vệ thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

  * Chế độ chính sách

  Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức của Trường theo quy định. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, viên chức;

  Quản lý lao động, bảo hộ lao động.

  * Thanh tra

  Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;

  Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

  Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;

  Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

  Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

  Tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  * Thực hiện công tác pháp chế, phổ biến pháp luật trong Nhà trường.

  * Các công tác khác

  Phối hợp với các đơn vị liên quan làm công tác phục vụ cho việc xét các chức danh, danh hiệu đối với nhà giáo và cán bộ, viên chức trong Trường;

  Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch công tác của các đơn vị, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác chung của Nhà trường và tổng hợp báo cáo theo quy định;

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác văn hóa công sở; phối hợp với phòng Quản lý học sinh, sinh viên thực hiện nhiệm vụ văn hóa trường học.

  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công./.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ