filefile_put_contents
Notice: Undefined index: name in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Notice: Undefined index: content in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3

Warning: file_put_contents(): Filename cannot be empty in F:\xampp\htdocs\cmc\dept\index.php on line 3
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác Quốc tế
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

GIỚI THIỆU

  I. Vị trí và chức năng:

  Phòng Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế là một bộ phận của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức công tác quan hệ - hợp tác trong nước và quốc tế; quản lý đề án, dự án hợp tác trong nước và quốc tế; xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển trường. Thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường. Thực hiện công tác Quản trị Website của Trường và một số công tác khác.

  II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Nghiên cứu khoa học

  Là đầu mối xây dựng chiến lược, qui chế hoạt động khoa học công nghệ của trường theo các quy định hiện hành của Nhà nước;

  Triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui định, chế độ nghiên cứu khoa học (bao gồm nghiên cứu các cấp, dự án, các nghiên cứu hợp tác do Nhà trường quản lý) thống nhất trong toàn trường;

  Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các báo cáo, đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

  Biên tập, xuất bản Tập san Nghiên cứu khoa học (1 số/năm);

  Tổ chức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ viên chức, sinh viên Nhà trường. Cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên;

  Tổ chức và phối hợp với phòng Đào tạo sử dụng cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc giảng dạy và học tập trong và ngoài Trường;

  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý. Theo dõi đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên hàng năm;

  Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ hàng năm, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực y dược;

  Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình nghiên cứu khoa học với nước ngoài;

  Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Hội đồng Sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở;

  Quản lý thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và cấp Trường.

  2. Hợp tác quốc tế

  Tham mưu, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch chương trình hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo mục tiêu hợp tác quốc tế trong nhà trường và khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các viện, trường, các tổ chức trong nước và quốc tế. Góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của trường đối với xã hội;

  Tham mưu, trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế của trường. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành;

  Làm thủ tục và tổ chức việc tiếp các Đoàn khách quốc tế vào làm việc với lãnh đạo trường và các khoa chuyên môn về quan hệ, hợp tác quốc tế và đầu tư trong giáo dục, đào tạo. Phối hợp, hướng dẫn các khoa chuyên môn trong việc tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;

  Làm đầu mối xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch mời Đoàn khách vào làm việc với trường, các khoa và bộ môn chuyên môn. Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị, với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh chính trị trong quan hệ hợp tác quốc tế của trường (đoàn ra và đoàn vào), đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước;

  Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán tiến hành các thủ tục tiếp nhận viện trợ các dự án quốc tế của trường; Thực hiện báo cáo về hợp tác quốc tế đúng quy định. Xây dựng ngân quỹ cho hoạt động hơp tác quốc tế của Trường;

  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của trường để nâng cao năng lực của cán bộ, giảng viên và trao đổi kinh nghiệm. Theo dõi, đánh giá kết quả các hội nghị, hội thảo quốc tế;

  Tổ chức và làm đầu mối liên lạc để các cán bộ, giảng viên tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và các chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn để các cán bộ, giảng viên nắm bắt xu thế phát triển, nâng cao năng lực; tổ chức và quản lý hoạt động hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Đại học, Cao đẳng trên thế giới;

  Tiếp nhận dịch thuật tài liệu, thư và phiên dịch phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế của Trường;

  3. Quản lý đề án, dự án

  Thiết lập các đề án, dự án xin tài trợ các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;

  Quản lý tiến trình chuẩn bị, thực hiện và kết thúc các dự án như:

  - Soạn thảo và viết các đề án cấp trường theo phương hướng chung, các đề án, dự án nằm trong chương trình hợp tác cũng như chỉ tiêu kế hoạch ngoài nước do Ban Giám hiệu phân công;

  - Tham mưu và thực hiện các thủ tục duyệt xét dự án theo như yêu cầu của đề án, dự án và qui định của nhà nước;

  - Cùng tham gia quản lý và thực hiện dự án do Ban Giám hiệu chỉ định;

  - Hỗ trợ nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho các đơn vị lập đề án, dự án;

  Quản lý những dự án đang thực hiện trong trường tùy thuộc vào qui mô kinh phí, thời gian, đơn vị tham gia sẽ có phương hướng thực hiện khác nhau.

  4. Nghiên cứu phát triển

  Nghiên cứu xây dựng chiến lược trung hạn, dài hạn phát triển Nhà trường;

  Xây dựng kênh thông tin về việc làm hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động để định hướng phát triển các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội;

  Đầu mối xúc tiến, tìm kiếm, thiết lập các quan hệ quốc tế mới nhằm nâng cao uy tín của Trường;

  Tổ chức các hoạt động quảng bá giới thiệu về trường.

  5. Công tác khác

  Thực hiện công tác Quản trị Website của Trường;

  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công./.

Sứ Mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp đạt chuẩn năng lực về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, đủ khả năng làm việc trong và ngoài nước. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tầm nhìn

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường trong cả nước. Phát triển các trung tâm đào tạo; mở rộng các ngành học theo nhu cầu của xã hội; tham gia liên kết đào tạo với các trường trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Đổi mới - chất lượng.

Hội nhập - phát triển.

© 2022 Cao đẳng Y tế Cần Thơ